היום: בחירות למועדון האופנועים הישראלי 15.9.05


היום: בחירות למועדון האופנועים הישראלי

דבר היו"ר כפי שהתפרסם באתר מועדון האופנועים הישראלי: הודעה לחברי מועדון האופנועים הישראלי חברי עמותת מועדון האופנועים הישראלי מוזמנים בזאת להשתתף באסיפה הכללית הרגילה של העמותה, שתשמע דינים וחשבונות, ותקיים דיון על פעולות הועד ופעולות ועדת הביקורת ותחליט על אישורם. האסיפה הכללית של העמותה תתקיים ביום חמישי ה-15/9/05, י"א באלול תשס"ה, בשעה 19:30, באולם הכינוס, בכפר הירוק, תל אביב. על סדר היום של האסיפה הכללית: הגשת דו"ח פעולות הועד לתקופת כהונתה. הגשת דו"ח פעולות ועדת הביקורת ואישורן. הגשת הדו"ח הכספי של העמותה ואישורו. בחירת יו"ר האסיפה הכללית אשר ינהל את הישיבה. בחירת מזכיר האסיפה, אשר ינהל וירשום את פרוטוקול הישיבה. הצגת מועמדים ובחירת יו"ר הועד, לשתי שנות כהונה. הצגת מועמדים ובחירת חברי הועד, לשתי שנות כהונה. הצגת מועמדים ובחירת חברי ועדת הביקורת, לשתי שנות כהונה. דיון והגשת הצעות החלטה לשינוי התקנון. הזמנה להגיש הצעות לשינויים בתקנון העמותה: כל חבר עמותה רשאי באסיפה הכללית, להגיש הצעותיו לשינוי התקנון. על אף זאת ולצורך נוחות הדיון בלבד, הועד היוצא ממליץ לחבר המבקש להגיש הצעותיו לשינוי התקנון, להגישן בכתב בהקדם האפשרי ועוד טרם התכנסות האסיפה הכללית, באמצעות מזכירות המועדון בפקס: 03-5379681 או בדוא"ל: org.il.info@motorcycle למזכירות המועדון. ההצעות שיובאו יפורסמו באתר המועדון, וכמו כן יובאו בכתב לעיון חברי העמותה באסיפה הכללית הרגילה. נוהל הבחירות : 1. התפקידים המוצעים לבחירה: 1.1. יו"ר האסיפה הכללית. 1.2. מזכיר האסיפה הכללי. 1.3. יו"ר הועד. 1.4. חברי הועד. 1.5. חברי ועדת ביקורת. 2. זכאים להיבחר: 2.1. כל חבר מועדון הרשום כחבר בספרי העמותה, או מי שאוחז בכרטיס חבר המועדון. 2.2. חבר אשר הגיש את מועמדותו בכתב עד ליום 10/09/05,ו' באלולתשס"ה. 2.3. מועמדות חבר העמותה תוגש בכתב באמצעות פקס המועדון שמספרו 03-5379681. בקשת המועמדות תכלול את שמו המלא של המועמד, מספרו כחבר בעמותה ומספר תעודת הזהות שלו. 2.4. אישור על הגשת המועמדות תימסר ע"י המועמד ליו"ר ועדת הבחירות מר דב טל, בתאום טלפוני בטל' 08-9407182 3. זכאים לבחור: 3.1. כל חבר מועדון הרשום בספרי העמותה, או מי שאוחז בכרטיס חבר המועדון. מנין האסיפה הכללית על פי תקנון העמותה, האסיפה הכללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה. לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשעה אחת לאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה. הערות 1. העתקי הדו"ח הכספי של הועד והעתקי דו"ח ועדת הביקורת יעמודו במהלך האסיפה הכללית, לעיון חברי העמותה. 2. העתקים של התקנון המצוי שאומץ על ידי הועד, יעמוד במהלך האסיפה הכללית לעיון חברי העמותה. בכבוד רב, טוביה ליבוביץ' יו"ר ועד עמותת מועדון האופנועים הישראלי.
שליחת כתבה לחבר
תגובות גולשים    הוספת תגובה חדשה
לא נשלחו תגובות לידיעה


by xol | רשת מתנות מקוריות | דומיין עברי | משחקים וקונסולות | לוח קטנועים ואופנועים